BREAKING NEWS

AHLUL BAIT NABI SAW: KESAKSIAN-KESAKSIAN AHLUS SUNNAH, SMS +6281809556588

Kamis, 17 Agustus 2017

Surat 5


Kepada al-Asy'ats ibn Qais (al-Kindi), Gubernur Azerbajan

Sesungguhnya, pengangkatan Anda [1] bukanlah suatu suapan (makanan) bagi Anda, melainkan suatu amanat di seputar leher Anda, dan Anda telah ditugasi untuk melindungi (rakyat) atas nama atasan Anda. Anda tak boleh lalim kepada yang diperintah, tidak pula untuk menanggung risiko bagi diri Anda sendiri kecuali atas dasar-dasar yang kuat. Anda memegang dana yang mempakan milik AUah yang bagi-Nya Kekuasaan dan Kerajaan, dan Anda memegang kewajiban atasnya sampai Anda menyerahkannya kepada saya. Mudah-mudahan saya tidak akan merupakan salah seorang dari para pemimpin yang buruk bagi Anda. Wasalam. •


Referensi:

[1] Ketika Amirul Mukminin telah bebas dari Perang Jamal, ia menulis surat kepada Asy'ats ibn Qais al-Kindî yang telah menjadi Gubernur Azerbaijan sejak masa 'Utsman, untuk mengirimkan hasil pemasukan uang dan pajak dari propinsinya. Tetapi karena 'Asy'ats takut akan jabatan dan kedudukannya di masa depan, ia berniat menelan seluruh dana yang ada sebagaimana para pejabat 'Utsman lainnya. Oleh karena itu, sesampainya surat ini ia mengirim utusan memanggil rekan-rekan utamanya, dan setelah menyebutkan surat ini kepada mereka, ia berkata, "Saya khawatir uang ini akan diambil dari saya; oleh karena itu saya bermaksud bergabung dengan Mu'awiah." Atasnya, orang-orang itu berkata bahwa adalah memalukan apabila ia meninggalkan sanak keluarga lalu berlindung kepada Mu'awiah. Atas nasihat orang-orang ini ia menangguhkan gagasannya untuk melarikan diri, tetapi tak setuju dengan gagasan mereka untuk berpisah dengan uangnya. Ketika mendengar informasi ini, Amirul Mukminin mengutus Hujr ibn 'Adi al-Kindî untuk membawanya ke Kûfah. Hujr berhasil membawanya ke Kûfah. Ketika tiba, diketahui bahwa petinya berisi empat lakh Dirham, yang darinya Aniirul Mukminin meninggalkan 30.000 Dirham untuk Asy'ats dan menyimpan sisanya di baitul mal.

(Nahjul-Balaghah/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Surat 4


Kepada Salah Seorang Perwira Tentaranya

Apabila mereka [1] kembali kepada payung ketaatan, maka inilah segala yang kami kehendaki. Tetapi, apabila kondisi orang-orang ini menunjuk kepada perpecahan dan pembangkangan, maka dengan membawa orang-orang yang taat kepada Anda, bergegaslah kepada orang-orang yang membangkangi Anda, dan sementara Anda mempunyai orang-orang bersama Anda yang mengikuti Anda, jangan mencemaskan orang-orang yang mundur dari Anda, karena ketidakhadiran seorang yang setengah hati lebih baik dari-pada kehadirannya, dan duduknya dia lebih baik dari bangkitnya. •


Referensi:

[1] Ketika 'Utsman ibn Hunaif, Gubemur Bashrah, mengabarkan kepada Amirul Mukminin tentang kedatangan Thalhah dan Zubair di Bashrah, dan tentang niat mereka, Amirul Mukininin menulis surat ini kepadanya, di mana ia memerintahkan Hunaif bahwa apabila musuh bersikeras hendak berperang melawannya, maka dalam menghadapi musuh itu ia tak boleh merekrut orang-orang yang di satu sisi menunjukkan tenggang rasa bagi tokoh-tokoh 'A'isyah, Thalhah dan Zubair, dan di sisi lain telah menyetujui untuk berjuang melawan mereka hanya karena bujukan, karena orang semacam itu tak dapat diharapkan untuk berjuang dengan tabah, dan tak dapat diandalkan. Orang semacam itu akan berusaha mengecilkan hati orang lain pula. Karena itu maka yang terbaik ialah menjauhi orang-orang semacam itu.

(Nahjul-Balaghah/Al-Mujtaba/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Rabu, 16 Agustus 2017

Surat 3


Ditulis untuk Syuraih ibn al-Hârits (al-Kindî), Qâdhî (di Kufah).

Diriwayatkan bahwa Syuraih ibn al-Hârits (al-Kindî) yang menjabat qâdhî Amirul Mukminin di Kûfah selama masa kekuasaannya, telah membeli sebuah rumah seharga delapan puluh dinar. Ketika Amirul Mukminin mengetahuinya, ia menyuruh orang memanggilnya seraya mengatakan:

Saya diberitahu bahwa Anda telah membeli sebuah rumah seharga delapan puluh dinar, dan bahwa Anda telah menulis sebuah dokumen untuk itu serta menempatkan saksi atasnya.

Syuraih menjawab: "Ya, Amirul Mukminin, demikianlah adanya. Amirul Mukminin melemparkan pandangan marah kepadanya seraya berkata:

Wahai, Syuraih, berhati-hatilah, dalam waktu singkat satu tubuh (malaikat maut) akan datang kepada Anda yang tidak akan melihat dokumen itu dan tidak akan menanyakan pembuktian Anda melainkan membawa Anda jauh-jauh darinya dan menyimpan Anda di kubur Anda dengan sangat sendirian.

Lihatlah, hai Syuraih, apabila Anda telah membeli rumah ini dengan uang yang selain uang Anda, atau membayar harganya dari sumber yang tak halal, Anda telah mendatangkan kerugian dari dunia ini maupun akhirat. Apabila Anda telah datang kepada saya pada waktu pembelian itu, tentu sudah saya tuliskan bagi Anda suatu dokumen di atas kertas ini dan kemudian Anda tak akan mau membeli rumah itu meskipun dengan harga satu dinar, jangankan lebih. Inilah dokumen itu:

Ini adalah tentang pembelian yang dilakukan oleh hamba (Allah) yang rendah dari seorang hamba lain yang sedang bersiap untuk berangkat (ke akhirat). la telah membeli sebuah rumah dari rumah-rumah penipuan di wilayah fana dan tempat orang-orang yang akan sima. Rumah ini mempunyai empat perbatasan sebagai berikut: Batas yang pertama bersampingan dengan sumber petaka; batas yang kedua bertetangga dengan sumber-sumber kesedihan; batas yang ketiga bergandengan dengan hawa nafsu yang membinasakan; dan batas yang keempat bergandengan dengan setan penipu, dah menghadap ke situlah pintu rumah itu.

Rumah ini telah dibeli oleh seorang yang telah dihadang hawa nafsu, dari seorang yang sedang digiring oleh maut dengan harga meninggalkan mulianya kepuasan dan memasuki aibnya kesengsaraan dan penyerahan. Apabila si pembeli menemui akibat (buruk) dari transaksi ini maka adalah itu lantaran dia (maut) yang telah merombak tubuh-tubuh para raja, merenggut nyawa para penguasa lalim, menghancurkan wilayah para Fir'aun, Khosrou [1], Kaisar[2], Tubba' [3], dan Himyar [4], dan semua yang menumpuk harta di atas harta dan terus menambah-nambahnya, membangun rumah-rumah tinggi dan menghiasinya dan mengumpulkan harta dan memeliharanya, sebagaimana pengakuan mereka menurut pemikiran mereka sendiri, bagi anak-anak untuk membawa mereka ke tempat perhitungan dan pengadilan serta kedudukan ganjaran dan hukuman. Bilamana keputusan akan ditetapkan, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. (QS. 40:78)

Dokumen ini disaksikan oleh akal di saat ia bebas dari belenggu hawa nafsu dan jauh dari hiasan dunia. •


Referensi:

[1] Khosrou adalah gelar raja-raja Iran, yang berarti Raja (Iran), yang wilayah kekuasaannya sangat luas.

[2] Caesar (Kaisar) adalah gelar raja-raja Romawi, yang dalam bahasa Latin berarti anak yang kematian ibunya sebelum ia dilahirkan dengan membedah perut si ibu. Di antara para raja Roma, (Kaisar) Augustus dilahirkan secara ini dan ia dikenal dengan nama ini, dan sesudahnya kata ini digunakan sebagai gelar raja-raja Roma.

[3] Tubba’ adalah nama panggilan raja-raja Yaman yang menguasai Himyar dan Hadhramaut. Nama-nama mereka telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an 44:37 dan 50:14.

[4] Himyar , pada asalnya adalah suatu suku penting di kerajaan Saba' kuno, di barat laut Arabia; kemudian menjadi para penguasa yang kuat dari Arabia Selatan sejak sekitar 115 SM hingga 525 M. Orang Himyar terkonsentrasi di area yang dikenal sebagai Dzû Raidan (kemudian disebut Qataban) di pesisir Yaman masa kini; mungkin mereka dibantu dalam penggulingan raja-raja Saba' oleh penemuan rute laut dari Mesir ke India, yang menyebabkan kerajaan Saba' yang di pedalamanan kehilangan kedudukannya yang penting sebagai pusat perdagangan melalui jalan darat. Orang Himyari (yang dikenal dalam dunia klasik sebagai orang Homerit) mewarisi bahasa dan kebudayaan Saba', dan dari ibu kotanya di Zhafar kekuasaan mereka kadang-kadang sampai ke Teluk Persia di timur dan sampai ke Gurun Arabia di utara. Pada awal abad keempat ibu kota Himyar dipindahkan ke San'â di utaranya, dan kemudian di abad itu juga Kristen dan Yahudi beroleh pijakan kuat di sana. Kekacauan dalam negeri dan perubahan rute perdagangan menyebabkan kerajaan itu merosot, dan di tahun 525, setelah beberapa usaha yang gagal, para penyerbu Ethiopia menumpas Himyari. Seorang Himyar lari memohon bantuan ke Persia, yang menyebabkan Persia menguasai wilayah itu di tahun 575. (New Encyclopaedia Britannica (Micropaedia), edisi 1973-74, jilid V .h. 49).

(Nahjul-Balaghah/Al-Mujtaba/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Surat 2


Ditulis untuk Rakyat Kufah Setelah Kemenangan Bashrah

Semoga Allah memberi ganjaran kepada Anda, penduduk kota (Kûfah), atas nama seorang anggota keluarga Nabi Anda, dengan ganjaran yang terbaik yang la karuniakan kepada orang-orang yang berbuat dalam ketaatan kepada-Nya, dan atas mereka yang bersyukur kepada-Nya atas nikmat-nikmat-Nya. Sesungguhnya Anda telah mendengarkan dan menaati (saya), dan ketika Anda dipanggil Anda segera menyambut. •

(Nahjul-Balaghah/Al-Mujtaba/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Surat 1


Ditujukan kepada Penduduk Kufah di Saat Perjalanannya dari Madinah ke Kûfah [1]

Dari hamba Allah, 'Ali, Amirul Muknunin, kepada penduduk Kûfah yang paling terkemuka di antara para pendukung dan para kepala Arab.

Sekarang, saya memberitahukan kepada Anda tentang apa yang menimpa 'Utsman sedemikian rupa sehingga mendengamya akan seperti melihatnya. Rakyat mengecamnya, dan saya satu-satunya di antara Muhajirin yang meminta kepadanya untuk memuaskan (kaum Muslim) sebesar-besamya, dan paling sedikit menyakiti mereka. Tentang Thalhah dan Zubair, langkah mereka yang paling enteng terhadapnya adalah keras dan suara mereka yang paling lembut adalah bengis. 'A'isyah pun berang kepadanya.

Sesuai dengan itu, suatu kelompok mengalahkannya dan membunuhnya. Kemudian orang membaiat kepada saya, tidak dengan kekerasan atau paksaan, tetapi dengan taat dan atas kehendak bebas.

Hendaklah Anda ketahui bahwa Madinah telah dikosongkan oleh para penghuninya dan mereka telah meninggalkannya. (Kota) itu sedang mendidih seperti belanga amat besar, dan pemberontakan dipasangkan pada poros-porosnya yang bergerak dengan kekuatan penuh. Maka bergegaslah Anda kepada amir Anda dan majulah untuk memerangi musuh Anda, apa-bila dikehendaki Allah yang bagi-Nya Kekuasaan dan Kerajaan. •


Referensi:

[1] Ibn Maitsam menulis (dalam Syarh Nahjul Balâghah, IV, h. 338) bahwa ketika mendengar tentang kekacauan yang ditimbulkan Thalhah dan Zubair, Amirul Mukminin berangkat ke Bashrah kemudian ia mengirim surat kepada penduduk Kûfah melalui Imam Hasan dan 'Ammar ibn Yasir, dari Mâ' al-Adzb, sedang Ibn Abil Hadîd menulis (dalam Syarh Nahjul Balâghah, XIV, h. 8, 16; Thabarî, I, h. 3139; Ibn al-Atsîr, III, h. 223) bahwa ketika Amirul Mukminin berkemah di Rabadzah ia mengirimkan surat ini melalui Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Thâlib dan Muhammad ibn Abi Bakar. Dalam surat ini Amirul Mukminin menyoroti pokok bahwa pembunuhan 'Utsman adalah akibat usaha-usaha 'A'isyah, Thalhah dan Zubair, dan merekalah yang menonjol di dalamnya. Sebenarnya 'A'isyah keluar rumah dan membeberkan kekurangan-kekurangan 'Utsman di pertemuan-pertemuan umum dan menyatakan bahwa ia patut dibunuh. Syekh Muhammad 'Abduh menulis,

"Pada suatu hari 'Utsman sedang di mimbar ketika Ummul Mu'minin 'A'isyah mengeluarkan sepatu dan jubah Nabi (saw) dari balik kerudungnya seraya berkata, 'Ini sepatu dan baju Nabi Allah, belum rusak, sedang Anda telah mengubah agamanya dan mengubah sunahnya.' Atasnya muncul perkataan-perkataan panas di antara mereka, ketika 'A'isyah berkata, 'Bunuhlah Na'tsal ini!', melambangkan 'Utsman dengan seorang Yahudi berjanggut panjang yang bernama demikian." (Nahjul Balâghah, Jilid II, h. 3)

Orang sudah tidak menyukai 'Utsman sehingga peristiwa ini meningkatkan keberanian mereka lalu mereka mengepungnya dan menuntutnya memperbaiki caranya atau meninggalkan kekhalifahan. Dalam keadaan seperti itu ada ke khawatiran yang serius bahwa apabila ia tidak menerima salah satu dari keduanya, maka ia akan dibunuh. Semua ini diketahui 'A'isyah, tetapi ia tidak mempedulikannya. Dengan meninggalkannya dalam kepungan itu ia berangkat ke Makkah, walaupun pada kesempatan ini Marwan dan 'Attab ibn Asid mengatakan kepadanya, "Apabila Anda menunda keberangkatan Anda, mungkin nyawanya dapat diselamatkan dan gerombolan manusia itu mungkin bubar." Atasnya 'A'isyah menjawab, bahwa ia telah memutuskan untuk pergi berhaji dan hal itu tak dapat diubah. Kemudian Marwan membacakan bait syair berikut sebagai pepatah,

"Qais membakar rumah saya, dan ketika api menyala, ia meloloskan diri darinya."

Seperti itu juga, Thalhah dan Zubair berang terhadapnya dan mereka selalu maju mengipas-ngipas api dan mengintensifkan perlawanan. Dari sisi ini, mereka ikut mengambil bagian besar dalam pembunuhannya, dan memikul tanggung jawab atas darahnya. Orang lain pun mengetahui mereka dalam perspektif ini dan memandang mereka sebagai pembunuhnya, sedang para pendukung mereka pun tidak mampu memberikan penjelasan untuk membersihkan mereka. Maka Ibn Qutaibah menulis bahwa ketika Mughîrah ibn Syu'bah menemui Ummul Mukminin 'A'isyah di Authas, ia bertanya kepadanya, "Wahai, Ummul Mukminin, hendak ke mana Anda?" 'A'isyah menjawab, "Saya hendak ke Bashrah." Mughîrah bertanya untuk maksud apa dan ia menjawab, "Untuk membalas dendam atas darah 'Utsman." Mughîrah berkata, "Tetapi para pembunuhnya ada bersama Anda." Kemudian Mughîrah berpaling kepada Marwan dan menanyakan hendak ke mana dia. Marwan menjawab bahwa ia pun hendak ke Bashrah. la menanyakan maksudnya dan ia menjawab, "Untuk membalaskan darah 'Utsman". Kemudian Mughîrah berkata, "Para pembunuh 'Utsman ada bersama Anda. Thalhah dan Zubair ini yang telah membunuhnya."

Bagaimanapun juga, setelah meletakkan kesalahan kepada Amirul Muknunin, kelompok yang telah membunuh 'Utsman itu sampai ke Bashrah. Amirul Mukminin juga bangkit untuk memadamkan pemberontakan itu. la menulis surat ini kepada penduduk Kûfah untuk beroleh dukungannya. Atasnya para pejuang dan prajurit mereka bangkit dalam jumlah besar dan mendaftarkan diri dalam pasukan tentara. Mereka menghadapi musuh dengan penuh keberanian yang diakui pula oleh Amirul Mukminin. Maka bagian surat yang berikut ini merupakan pengakuan atas kenyataan itu.

(Nahjul-Balaghah/Al-Mujtaba/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Rabu, 17 Mei 2017

Syi'ah dan Al-Qur'an - Ayat Wilayah


Oleh: Syeikh Muhammad Mar’i al-Amin al-Antaki (Ulama dan mufti Suriah)

Syi'ah mengambil hukum-hukum agama mereka selepas Nabi SAW daripada al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyyah. Adapun daripada al-Qur'an para mujtahid mereka mengambil hukum-hukum daripada nas-nas yang terang. Adapun nas-nas yang memerlukan penafsiran, mereka merujukkan kepada penafsiran al-Itrah yang suci.

Bagi orang yang bukan mujtahid, sama ada dia seorang muhtat yang memilih hukum untuk dirinya sendiri atau seorang muqallid yang mentaklidkan kepada seorang mujtahid yang adil menurut syarat-syarat yang ditetapkan di dalam buku-buku mereka. Apa yang paling penting baginya ialah mujtahid tersebut mestilah mengambil fiqhnya daripada Nabi SAW dan Ahlu l-Baitnya yang suci bersama al-Qur'an dan membuat kesimpulan dengan cahaya akal: Syi'ah mempunyai hujah-hujah yang kuat di dalam buku-buku mereka. Justeru itu aku kemukakan kepada kalian sebahagian daripada ayat-ayat al-Qur'an dan hadith-hadith Nabi SAW yang menunjukkan sabitnya hak dan dakwaan mereka.

Di sini dikemukakan ayat-ayat al-Qur'an yang menyokong dakwaan Syi'ah yang telah ditafsirkan oleh para ulama Ahlu l-Sunnah yang sejajar dengan pentafsiran Syi'ah seperti berikut:

1. Ayat al-Wilayah

FirmanNya di dalam (Surah al-Maidah (5): 55):"Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan memberi zakat dalam keadaaan rukuk."

Telah sepakat semua Ahlu l-Bait AS, para ulama Tafsir dan Hadith dari golongan Syi'ah dan kebanyakan para ulama tafsir Ahlu s-Sunnah, malah keseluruhan mereka bahawa ayat ini telah diturunkan pada Amiru l-Mukminin Ali AS, ketika beliau memberi sadqah cincinnya kepada si miskin di dalam keadaan beliau (Ali AS) sedang solat di Masjid Rasulullah SAW. Peristiwa ini telah diakui oleh para sahabat pada zaman Nabi SAW, para tabi'in dan penyair-penyair yang terdahulu sehingga mereka memasukkan peristiwa ini ke dalam syair-syair mereka.

Di sini diperturunkan kenyataan para ulama Ahlu s-Sunnah mengenai perkara tersebut seperti berikut:

Al-Suyuti di dalam al-Durr al-Manthur berkata: al-Khatib telah mengeluarkannya di dalam al-Muttafaq daripada Ibnu Abbas, dia berkata:'Ali AS telah menyedekahkan cincinnya dalam keadaan rukuk. Maka Nabi SAW bersabda: Siapakah yang memberikan kepada anda cincin ini? Lelaki ini menjawab: Lelaki yang sedang rukuk itu. Maka Allah SWT menurunkan ayat "Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan memberi zakat di dalam keadaan rukuk (Surah al-Maidah(5): 55).

Al-Tabrani telah menulisnya di dalam al-Ausat. Ibn Mardawaih daripada 'Ammar bin Yassir berkata: Seorang peminta sadqah berdiri di sisi Ali yang sedang rukuk di dalam sembahyang sunat. Lalu beliau mencabutkan cincinnya dan memberikannya kepada peminta tersebut. Kemudian dia memberitahukan Rasulullah SAW mengenainya. Lalu ayat tersebut diturunkan. Kemudian Nabi SAW membacakannya kepada para sahabatnya. Beliau bersabda: Siapa yang telah menjadikan aku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Wahai Tuhanku, hormatilah orang yang memperwalikannya dan musuhilah orang yang memusuhinya, cintailah orang orang mencintainya, bencilah orang yang membencinya, tolonglah orang yang menolongnya, tinggallah orang yang meninggalkannya dan penuhilah kebenaran bersamanya di mana saja dia berada."

Begitu juga Abdu l-Razzaq, 'Abd b. Hamid, Ibn Jarir dan Abu Syaikh telah mengesahkan bahawa Ibn Mardawaih meriwayatkannya daripada Ibn Abbas, dia berkata: ayat "Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman.....(Surah al-Maidah (5):55) telah diturunkan ke atas 'Ali bin Abi Talib.

Hadith ini telah dikeluarkan juga oleh Ibn Abi Hatim, Abu Syaikh dan Ibn 'Asakir daripada Salmah bin Kuhail. Dia berkata: Ali menyedekahkan cincinnya dalam keadaan rukuk. Kemudian ayat (Surah al-Ahzab (33): 33) diturunkan.

Begitu juga Ibn Jarir, daripada Sudi dan 'Atbah bin Hakim telah mengeluarkan hadith yang sama, sementara Abu Syaikh dan Ibn Mardawaih meriwayatkan hadith ini daripada 'Ali bin Abi Talib. Dia berkata: Ayat (Surah al-Maidah (5):55) "Sesungguhnya wali kami adalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman....." adalah diturunkan kepada Rasulullah SAW di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan memasuki masjid. Orang ramai bersembahyang di antara rujuk dan sujud, malah ada yang berdiri. Tiba-tiba datang seorang peminta sadqah, adakah seseorang telah memberikan kepada anda sesuatu? Dia menjawab: Tidak, selain daripada lelaki yang sedang rukuk iaitu 'Ali bin Abi Talib telah memberikan cincinnya kepadaku.

Ibn Mardawaih telah mengeluarkan hadith ini melalui al-Kalbi daripada Abi Salih daripada Ibn Abbas dia berkata: 'Abdullah bin Salam dan beberapa orang Ahlu l-Kitab datang kepada Nabi SAW di waktu zuhur. Mereka berkata: Sesungguhnya jarak rumah-rumah kami jauh sekali. Kami tidak dapati orang yang ingin duduk bersama kami dan bergaul dengan kami selain di masjid ini. Dan sesungguhnya kaum kami apabila mereka melihat kami telah membenarkan Allah dan RasulNya, dan meninggalkan agama mereka, lalu mereka melahirkan permusuhan mereka dan bersumpah supaya mereka tidak bergaul dengan kami, mereka tidak makan bersama-sama kami. Lantaran itu ianya menimbulkan kesulitan kepada kami. Dan di kalangan mereka ada yang merayu perkara itu kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian ayat yang bermaksud: Sesungguhnya wali kami adalah Allah, RasulNya dan orang yang beriman..[al-Maidah (5): 55] diturunkan. Kemudian azan diadakan bagi menunaikan solat Zuhr.

Kemudian Rasulullah SAW keluar ke masjid, tiba-tiba beliau melihat peminta sadqah lalu beliau bersabda: Adakah seseorang telah memberikan anda sesuatu? Dia menjawab: Ya. Beliau bertanya: Siapa? Dia menjawab: Lelaki yang sedang berdiri itu. Beliau bertanya lagi: Di dalam keadaan manakah dia memberikannya kepada anda? Dia menjawab: Dalam keadaan rukuk. Beliau bersabda: Itulah 'Ali bin Abi Talib AS. Lalu Rasulullah SAW bertakbir dan di masa itu beliau membaca ayat al-Qur'an (Surah al-Maidah (5): 55):"Sesiapa yang mewalikan Allah dan RasulNya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya parti Allah itulah yang pasti kemenangan."

Al-Kanji al-Syafi'i telah menyebutkannya di dalam Kifayah al-Talib daripada Anas bin Malik: Sesungguhnya ada seorang peminta sadqah di masjid bertanya: Siapakah yang akan memberikan sadqah kepadanya. 'Ali yang sedang rukuk memberikan isyarat kepadanya supaya mencabutkan cincin di tangannnya. Rasulullah SAW bersabda: Wahai 'Umar! Sesungguhnya telah wajib baginya ('Ali) syurga kerana Allah tidak mencabutkannya daripada tangannya sehingga Dia mencabutkan segala dosa dan kesalahan daripadanya. Dan ayat (Surah al-Maidah (5):55) diturunkan.

Kemudian penyair Hasan bin Tsabit memperkatakan syairnya:
Wahai Abu l-Hasan! Jiwa ragaku berkorban untukmu dan setiap pencinta petunjuk
Adakah akan sia-sia orang yang memujimu?
Orang yang memuji pada zat Allah tidak akan sesat
Kaulah yang telah memberi di dalam keadaan rukuk
seluruh jiwa ragaku berkorban untukmu
wahai sebaik-baik orang yang rukuk.

Di antara perawi-perawi yang menegaskan bahawa ayat ini telah diturunkan pada Amiru l-Mukminin Ali AS ialah Fakhruddin al-Razi di dalam tafsirnya. Dia telah meriwayatkannya daripada 'Ata' daripada Ibn Abbas bahawa sesungguhnya ayat ini diturunkan pada 'Ali bin Abi Talib AS. Dia meriwayatkan bahawa 'Abdullah bin Salam berkata: Manakala ayat ini diturunkan, aku bertanyakan Rasulullah SAW wahai Rasulullah SAW! Aku melihat Ali memberikan cincinnya kepada seorang yang memerlukannya di dalam keadaan rukuk, maka kamipun mewalikannya.

Dia juga meriwayatkan daripada Abu Dhar RH bahawa dia berkata: Pada suatu hari aku menunaikan solat Zuhr bersama Rasulullah SAW. Maka seorang peminta sadqah di masjid meminta (sesuatu), tidak seorangpun memperdulikannya. Lantas peminta itu mengangkat tangannya ke langit dan berkata: Wahai Tuhanku persaksikanlah sesungguhnya aku telah meminta di masjid Rasulullah SAW, tetapi tidak ada seorangpun yang memberi sesuatu kepadaku. Dan 'Ali AS pada ketika itu sedang rukuk lalu beliau memberikan isyarat kepadanya dengan anak jari tangan kanannya yang bercincin. Maka lelaki tadi datang mencabutnya dan ianya dilihat oleh Nabi SAW lalu beliau bersabda: Sesungguhnya saudaraku Musa telah meminta kepada Engkau dan berkata:(Surah Taha (20): 25): Wahai Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku dan jadikanlah dia sekutu di dalam urusanku. Maka ayat (Surah al-Qasas (28): 35)"Kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kamu berdua kekuasaan yang besar" diturunkan.

"Wahai Tuhanku, aku adalah Muhammad Nabi kalian dan pilihan kalian, maka lapangkanlah dadaku dan permudahkanlah urusanku dan jadikanlah untukku seorang pembantuku (wazir) daripada keluargaku 'Ali dan perkukuhkanlah dengannya kekuatan." Abu Dhar berkata:"Demi Allah sebaik saja Rasulullah SAW selesai membaca doa itu, Jibra'il turun dan berkata: Wahai Muhammad "Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat, dan memberikan zakat di dalam keadaan rukuk (al-Maidah (5): 55).

Hadith ini juga telah diriwayatkan oleh al-Syablanji di dalam Nur al-Absar sanadnya sampai kepada Abu Dhar. Di antara orang-orang yang meriwayatkan hadith ini diturunkan pada Amiru l-Mukminin 'Ali AS ialah al-Wahidi di dalam Asbab al-Nuzul, al-Zamakhsyari di dalam tafsirnya al-Kasysyaf bahawa ayat ini diturunkan kepada 'Ali ketika peminta sadqah meminta kepada beliau di dalam keadaan rukuk di dalam solatnya, maka beliaupun mencampakkan cincinnya. Ibn Hajr al-Asqalani, di dalam al-Kafi al-Syafi fi Takhrij Ahadith al-Kasysyaf ketika mengeluarkan hadith ini, dia berkata: Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Salmah bin Kuhail dia berkata: 'Ali bersadqah dengan cincinnya dalam keadaan rukuk. Maka ayat "Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman" [al-Maidah (5): 55] diturunkan.

Hadith ini juga diriwayatkan daripada Ibn Mardawaih dan Sufyan al-Thauri daripada Ibn Sinan daripada al-Dhahak daripada Ibn 'Abbas, dia berkata:"Ali AS sedang menunaikan solat di dalam keadaan berdiri, tiba-tiba datang seorang peminta sadqah ketika 'Ali sedang rukuk. Maka beliaupun memberikan cincinnya kepada orang itu. Lalu ayat yang bermaksud:"Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, RasulNya....."[al-Maidah (5): 55] diturunkan.

Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Razi al-Hanafi di dalam Ahkam al-Qur'an mengeluarkan beberapa riwayat yang menunjukkan bahawa ayat ini diturunkan mengenai hak 'Ali AS. Sanad-sanadnya berakhir kepada Mujahid, Sudi, Abu Ja'far, 'Atbah bin Abi Hakim dan lain-lain.

Al-Qurtubi al-Andalusi di dalam al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, memindahkan hadith ini daripada Imam al-Baqir AS bahawa ayat ini diturunkan kepada Amiru l-Mukminin 'Ali AS dan keluarganya. Dia berkata: Mereka memberi zakat di dalam keadaan rukuk menunjukkan bahawa sadqah sunat dinamakan zakat kerana 'Ali AS telah bersadqah sunat dengan cincinnya semasa rukuk.

Rasyid Ridha yang bermazhab Wahabi di dalam tafsirnya al-Manar, al-Alusi di dalam Ruh al-Ma'ani menyatakan bahawa ayat ini diturunkan kepada hak Amiru l-Mukminin 'Ali AS dengan berbagai riwayat yang berakhir setengahnya kepada Ibn 'Abbas dan setengahnya kepada Abdullah bin Salam.

Muhibbuddin al-Tabari di dalam Dhakha'ir al-'Uqba, telah meriwayatkan beberapa riwayat yang sahih di dalam bab ini. Sibt Ibn al-Jauzi di dalam Tadhkirah al-Huffaz.

Fakhruddin al-Razi di dalam Mafatih al-Gha'ib, mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa imam selepas Rasulullah SAW ialah 'Ali bin Abi Talib AS. Justeru itu untuk mengukuhkannya, aku berkata: Bahawa sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahawa apa yang dimaksudkannya ialah seorang imam. Dan apabila ianya menunjukkan sedemikian maka imam tadi mestilah 'Ali bin Abi Talib AS.

al-Bahrani di dalam Ghayah al-Maram telah mengemukakan hadith-hadith yang menunjukkan ayat ini telah diturunkan kepada Amiru l-Mukminin 'Ali AS. Dia meriwayatkan sebanyak dua puluh empat hadith menurut saluran Ahlu s-Sunnah dan dua puluh hadith menurut saluran Syi'ah. Begitu juga al-Allamah al-Amini di dalam al-Ghadir telah mencatat enam puluh enam nama-nama ulama Ahlu s-Sunnah yang masyhur yang telah menyebutkan hadith ini dan mereka pula menegaskan bahawa ayat ini telah diturunkan kepada Amiru l-Mukminin 'Ali AS dengan menyebutkan perawi-perawinya sekali.

Aku berkata: Ini sahajalah peluang yang mengizinkan kami menyebutkan kata-kata Ahlu s-Sunnah di dalam bab ini. Adapun sahabat-sahabat kami Imamiyyah, Syi'ah keluarga suci, mereka bersepakat di dalam buku-buku Hadith, Tafsir dan ilmu l-Kalam bahawa ayat tersebut diturunkan pada hak 'Ali AS. Sesungguhnya beliaulah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Tidak seorangpun menyalahinya. Kadangkala mereka mendakwa bahawa hadith ini telah sampai ke peringkat kemutawatirannya. Lantaran itu tidak ada ruang dan helah bagi seseorang itu untuk mengesyaki dan menolaknya melainkan ianya seorang pemarah, penentang ataupun terlalu rendah daya pemikirannya.

Aku berkata: Ayat ini menentukan bahawa sesungguhnya imam dan khalifah selepas Rasulullah SAW ialah 'Ali bin Abi Talib AS kerana Allah SWT mengiringi wilayah 'Ali dengan wilayahNya dan wilayah RasulNya.

Perkataan innama (bahawa sesungguhnya) di dalam ayat tersebut memberi maksud al-Hasr dengan persetujuan ahli bahasa. Lantaran itu wilayah adalah ditentukan untuk mereka. Dan maksud dengan wali di sini adalah orang yang paling utama (aula) untuk mengurus sesuatu dan seseorang itu tidak dikatakan aula (lebih utama) melainkan apabila dia adalah khalifah dan imam. Ini adalah pengertian yang masyhur menurut ahli bahasa.

Dari segi syarak mereka berkata: Sultan adalah wali kepada orang yang tidak mempunyai wali. Dan mereka berkata: Wali darah dan wali mayat, si anu adalah wali urusan rakyat dan si anu adalah wali bagi orang yang kurang daya kecerdikan. Nabi bersabda: Mana-mana perempuan yang mengahwini dirinya tanpa keizinan walinya, maka nikahnya adalah batil. Apa yang dimaksudkan dengan wali di dalam contoh-contoh tadi ialah al-Aula sebagaimana kata Mibrad di dalam buku al-'Ibarah tentang sifat-sifat Tuhan bahawa wali ialah aula.

Wali sekalipun sah dikaitakan dari segi bahasa dengan al-Nasr (pembantu) dan muhibb (pencinta) tetapi kedua-kedua pengertian itu tidak sesuai di tempat ini kerana kedua-duanya adalah umum, tanpa terbatas kepada orang yang dikehendaki di dalam ayat yang mulia ini iaitu firmanNya di dalam (surah al-Taubah (9):71):"Dan mukminin dan mukminah setengah mereka menjadi Auliya' ke atas setengah yang lain."

Jika ditanya bagaimana dikehendaki dengan al-Ladhi na amanu (orang-orang yang beriman) itu Imam Amiru l-Mukminin AS seorang sahaja, sedangkan perkataan itu adalah umum? Maka kami menjawabnya:

1. Banyak terdapat di dalam percakapan Arab penggunaan perkataan jamak tetapi dikehendaki seorang sahaja berserta Qarinah dan sebaliknya. Ini adalah masyhur di kalangan mereka. Di dalam al-Qur'an firmanNya (Surah Ali Imran(3): 173):"Orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya "manusia" telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada "mereka." Apa yang dimaksudkan dengannya ialah Nu'aim bin Mas'ud al-Asyja'i sahaja dengan ijmak ahli Tafsir dan Hadith.

2. Sesungguhnya Allah SWT telah mensifatkan al-Ladhi na amanu di dalam ayat yang mulia ini dengan sifat yang tidak menyeluruh kepada semua iaitu yuqimu s-Solah wa yu'tuna z-Zakat wa hum raki'un (yang mendirikan solat dan menunaikan zakat di dalam keadaan rukuk).

3. Ahli bahasa menggunakan perkataan jamak kepada seseorang adalah untuk ta'zim (penghormatan) sebagaimana disebutkan oleh al-Tabarsi di dalam Tafsirnya mengenai ayat ini dengan menerangkan bahawa penggunaan perkataan jamak kepada Amiru l-Mukminin 'Ali AS adalah untuk tafkhim (kemuliaan) dan penghormatan. Dia berkata: Cara ini adalah paling masyhur di dalam percakapan mereka tanpa memerlukan dalil lagi.

4. Apa yang pasti jika dikehendaki dengan "semua" jami' ialah penyatuan wali dan mutawalli tetapi yang lazimnya ialah menyalahi kedua-duanya.

Al-Zamakhsyari di dalam al-Kasysyaf 19 mengatakan bahawa ayat ini diturunkan kepada Amiru l-Mukminin 'Ali AS. Jika anda bertanya: Bagaimana boleh ianya untuk 'Ali AS sedangkan perkataaan di dalam ayat tersebut adalah jamak? Aku menjawab:Ianya dibawa dengan perkataan jamak sekalipun sebabnya seorang lelaki sahaja adalah untuk menerangkan kepada orang ramai supaya mengikuti perbuatannya ('Ali AS). Maka dengan ini, mereka akan mendapat pahala setanding dengan pahalanya. Dan menyedarkan bahawa tabiat Mukminin mestilah mempunyai matlamat bagi melakukan kebaikan, ihsan, dan melayani faqir miskin sehingga tidak menangguhkannya meskipun di dalam solat sehingga selesai solat.

Jika ditanya: Sesungguhnya Amiru l-Mukminin 'Ali AS telah menunaikan solat menghadapi Tuhannya dengan sepenuh hatinya tanpa merasai sesuatu di luar solatnya. Maka bagaimana beliau "merasai" perkataan peminta sadqah dan memahaminya. Maka jawapannya: Fahamannya tentang percakapan peminta sadqah tidak menafikan kekhusyukannya di dalam solat kerana ianya ibadah di dalam ibadah. Tidak ada jawapan yang lebih baik daripada apa yang telah dijawabkan oleh Abu l-Faraj al-Jauzi ketika ditanya mengenainya:
Dia menuang dan meminum tanpa dilalaikan oleh kemabukkannya
daripada minuman dan tidak melupai gelasnya.
Kemabukan yang mematuhinya sehingga membolehkannya
(melakukan) perbuatan orang yang segar, maka ini seunik-unik manusia.

Al-Wahidi di dalam Asbab al-Nuzul mencatatkan wa man yatawalla iaitu sesiapa yang mencintai Allah dan RasulNya dan al-lladhina amanu'Ali, fa inna hizballah (sesungguhnnya parti Allah) iaitun Syi'ah Allah dan RasulNya dan walinya hum al-Ghalibun (mereka yang pasti menang) iaitu merekalah yang mendapat kemenangan.(Di dalam naskhah yang lain) al-'Alimun (mengetahui) sebagai ganti al-Ghalibun iaitu yang mendapat kemenangan. Dan di dalam perkiraannya (al-Hisab);"Sesungguhnya wali kami adalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat di dalam keadaan rukuk penilaiannya ialah Muhammad SAWAW selepasnya 'Ali bin Abi Talib dan itrahnya AS.

Di dalam al-Kafi daripada Ja'far bin Muhammad daripada bapanya daripada datuknya AS, beliau berkata: Manakala ayat innama wa liyyukumu llah wa Rasuluh diturunkan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW berkumpul di Masjid Madinah. Sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain: Apa pendapat kalian tentang ayat ini? Sebahagian mereka menjawab: Sekiranya kita mengingkari ayat ini nescaya kita mengingkari kesemuanya (al-Qur'an). Dan sekiranya kita mempercayainya, maka ianya merupakan satu kehinaan kepada kita manakala 'Ali menguasai ke atas kita. Mereka menjawab: Sesungguhnya kalian telah mengetahui bahawa Muhammad adalah benar apa yang diucapkannya. Justeru itu kita menjadikannya wali tetapi kita tidak akan mematuhi 'Ali tentang yang diperintahkannya. Maka turunlah ayat (Surah al-Nahl (16): 83):"Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya" iaitu wilayah Muhammad SAW (dan kebanyakan mereka mengingkarinya) iaitu wilayah 'Ali AS.

Al-Saduq di dalam al-Amali berkata:"Umar bin al-Khattab berkata:Aku telah bersadqah cincin dalam keadaan rukuk supaya diturunkan (ayat) sebagaimana telah diturunkan kepada 'Ali bin Abi Talib AS, tetapi ia tidak juga turun.

Aku berkata: Apabila anda mengetahui dalil-dalil Sunnah dan Syi'ah yang telah aku kemukakan, maka aku berkata:Tidak harus mendahului selain daripada 'Ali ke atas 'Ali sebagaimana tidak harus mendahului seseorangpun ke atas Nabi SAW kerana sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan Muhammad dan 'Ali bersamaNya di dalam ayat al-Wilayah. Adapun orang-orang yang bertentangan dengan kami sekalipun mereka mengetahui sesungguhnya ayat telah diturunkan pada 'Ali AS secara al-WilayahQat'i sebagaimana telah aku kemukakan tadi, mereka sengaja mengubah maknanya menurut mazhab mereka dan hawa nafsu mereka.

(Ahlulbaytku/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Khutbah Imam Ali as di Hari 'Eidul Fitri


Oleh: Syeikh Muhammad Mar’i al-Amin al-Antaki (Ulama dan mufti Suriah)

Segala puji kepunyaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta talah menjadikan kegelapan dan cahaya. Ada pun orang-orang kafir, mereka berpaling dari Tuhannya. Kami tidak mensyirikkanNya dengan sesuatu apapun dan kami tidak mengambil selain dariNya sebagai pemimpin. Segala puji untukNya. Dia menguasai apa-apa yang berada di langit dan di bumi dan bagiNya pula segala pujian di akhirat. Dia yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengatahui.

Segala puji milik Allah yang menahan langit dari jatuh menimpa bumi, kecuali dengan izinNya. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap manusia.

Ya Allah, kasihanilah kami dengan rahmatMu dan liputilah kami dengan ampunanMu. Sesungguhnya Engkau Maha Tinggi lagi Maha Besar. Segala puji untukNya, yang tidak ada sesuatupun yang dikecewakan dari rahmatNya. Tiada yang tidak mendapatkan nikmatNya, tiada yang dikecewakan dari rahmatNya, tiada yang boleh takbur dari beribadat kepadaNya.

Dengan kalimahNya langit tujuh berdiri, dengan kalimahNya bumi terbentang luas, tenang dan diam, dengan kalimahNya gunung-ganang yang besar dan mantap berdiri kukuh dan dengan kalimahNya angin bertiup, dengan kalimahNya awan-awan berarak di angkasa, dengan kalimahNya lautan berada di tempatnya.

Dialah Tuhan pemilik kalimah-kalimah itu. Dialah yang Maha Penakluk, dimana semua orang mulia dan hina tunduk di hadapanNya. Di hadapanNya setiap yang berasa megah diri (mutakabbir) menjadi kecil. Semua isi alam semesta tunduk di hadapanNya sama ada secara sukarela ataupun terpaksa.

Kami memujiNya sebagaimana Dia memuji diriNya dan sebagaimana layaknya Dia mendapatkan pujian. Kami meminta pertolongan kepadaNya, meminta ampun dariNya. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dialah Allah, tiada sekutu bagiNya. Dia mengetahui apa yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Dia mengetahui apa yang ada di lautan dan apa yang tersimpan oleh kegelapan. Tiada sesuatupun yang luput dari pengetahuanNya. Tiada sehelai daunpun yang jatuh dari pohon dan tiada sebutir buahpun yang jatuh dalam kegelapan kecuali Dia mengetahuinya.

Tiada Tuhan selain Dia. Tiada apa sesuatu yang kering atau basah kecuali semuanya termaktub di dalam kitab yang nyata(Kitabul Mubin). Dia Maha Mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Dia mengetahui di mana mereka berjalan dan ke mana mereka kembali. Kami meminta bimbingan kepada Allah dengan bimbinganNya. Kami bersaksi bahawa Muhammad SAWA adalah hambaNya, NabiNya dan RasulNya untuk semua makhlukNya dan orang yang dipercayaiNya atau wahyuNya. Telah dia sampaikan risalah Tuhannya. Dia berjuang di dalam agama Allah, terhadap mereka yang bersikap berdiam diri ataupun yang berpaling dari Allah. Dia telah menyembah Allah sehingga keyakinan datang kepadanya. Salam sejahtera untuknya dan ahli keluarganya.

Aku berwasiat kepada kamu, agar bertaqwa kepada Allah yang nikmatNya sentiasa bercucuran, rahmatNya tidak pernah berakhir, hamba-hambaNya tidak pernah luput dari memerlukanNya. Nikmat-nikmatnya tidak akan pernah terbalas dengan amal-amal yang diperintahkanNya dalam bertaqwa, yang diperintahkanNya untuk berzuhud di dunia dan dilarangNya dari kemaksiatan kepadaNya.

Semua itu tidak akan dapat membalas nikmat-nikmatNya. Dialah Allah Maha Mulia dengan kekekalanNya dan menghinakan hamba-hambaNya dengan maut dan fana. Mati adalah akhir daripada makhluk dan jalannya alam semesta. Ia merupakan suatu kepastian dari makhluk-makhluk yang ada. Orang-orang yang lari darinya tidak akan mampu terlepas dari maut. Ketika maut tiba maka ahli-ahli nafsu akan terbelenggu. Ia akan menghancurkan segala kelazatan, dan akan menghapuskan semua nikmat, memutuskan setiap kemegahan. Dunia adalah suatu alam yang telah ditentukan oleh Allah sebagai tempat fana dan penghuninya akan pergi, kebanyakan dari penghuni dunia berhasrat untuk kekal di dalamnya dan mengagungkan kewujudannya. Dunia adalah manis dan hijau, telah dicepatkan kepadanya orang yang mengejarnya, dikacaukan hati mereka yang memandangnya, orang kayanya menindas yang lemah dan yang tertindas benci kepadanya. Maka tinggalkanlah dia dengan cara yang terbaik dari apa yang ada di sisi kalian. Janganlah mengejarnya lebih dari yang sewajarnya. Jangan menuntut lebih dari keperluan. Terimalah dengan rela sedikit darinya dan janganlah berlebihan memandang apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang kaya di dalamnya. Pandanglah kecil dunia ini dan jangan diagungkan. Tanamkan kebencian di dalam diri kalian pada dunia ini, dan hindari dari menikmatinya, lalai dan bersenang-senang kerana semua itu akan melupakan dan memperdayakan kalian. Ketahuilah bahawa dunia ini semakin menolak, menjauh, dan meninggalkan, sementara akhirat semakin hampir. Ketahuilah bahawa hari ini kalian diuji dan esok kalian ditentukan. Pada mulanya (meyangka dapat) ke syurga dan akhirnya masuk ke neraka.

Apakah ada orang yang akan bertaubat dari kesalahan-kesalahannya sebelum menemui ajalnya? Apakah ada orang yang akan menyiapkan dirinya sebelum tiba hari bencana, dan fakirnya?

Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang takut kepadaNya dan mengharapkan pahalaNya. Ketahuilah bahawa hari ini adalah hari yang Allah jadikan Ied untuk kalian, dan menjadikan kalian layak sebagai orang yang menerimanya. Maka ingatlah kepada Allah, kelak Dia akan mengingati kalian. Bermohonlah kepadaNya, kelak ia akan menerimanya. Tunaikan zakat fitrah kalian kerana ia adalah sunnah Nabi dan fadhilah yang wajib dari Tuhan kalian. Setiap orang hendaklah menunaikan untuk dirinya dan keluarganya, lelaki dan perempuan, kecil, besar, merdeka, hamba sebanyak satu so'an dari gandum, kurma atau tepung.

Taatilah Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkanNya pada kalian, seperti solat, zakat, haji, puasa Ramadan, amar ma'aruf dan nahi mungkar, berlaku baik pada perempuan dan hamba-hamba sahaya.

Taatilah kepada Allah dengan menjauhi segala laranganNya seperti menuduh wanita berbuat jahat, melakukan kemungkaran, minum khamar, menipu timbangan, bersaksi palsu dan lari dari medan perang.
Semoga Allah menjaga kita semua. Hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah yang telah menjadikan akhirat lebih baik daripada dunia ini. Sesungguhnya ucapan yang paling baik dan nasihat yang paling berkesan untuk orang-orang yang taqwa adalah Kitab Allah Al-Aziz Al-Hakim."

(Ahlulbaytku/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Commet Facebook Umum ABNS

 
Copyright © 2014 AHLUL BAIT NABI SAW Powered By AHLUL BAIT NABI SAW.