BREAKING NEWS

AHLUL BAIT NABI SAW: KESAKSIAN-KESAKSIAN AHLUS SUNNAH, SMS +6281809556588

RSS

Category 2

Category 3

Category 4

Category 5

Selasa, 07 November 2017

Syi'ah dan Al-Qur'an - Ayat Al-Mubahalah


Oleh: Syeikh Muhammad Mar’i al-Amin al-Antaki (Ulama dan mufti Suriah)

Iaitu firmanNya yang di dalam (surah Ali Imran (3): 61)"Sesiapa yang membantahmu mengenai (kisah 'Isa) sesudah datang ilmu (yang menyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita-wanita kami dan wanita-wanita kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubalahah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta."

Semua ulama Tafsir Sunnah dan Syi'ah bersepakat bahawa ayat al-Mubahalah diturunkan kepada lima manusia suci; Muhammad, 'Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Di sana terdapat para sahabat lelaki tetapi beliau tidak memanggil seorang pun daripada mereka selain daripada 'Ali, Hasan dan Husain. Kemudian di sana juga terdapat Ummahat al-Mukminin dan wanita-wanita Bani Hasyim, tetapi beliau tidak memanggil seorangpun daripada mereka selain daripada anak kandungnya Fatimah al-Zahra' AS.

Satu hakikat yang tidak dapat disembunyikan lagi oleh orang yang mempunyai pandangan yang tajam bahawa maksud Anfusa-na (diri kami) di sini ialah saudara Rasulullah SAW yang kedudukannya di sisi Rasulullah SAW samalah dengan kedudukan Harun di sini Musa. Beliau ialah Imam Amiru l-Mukiminin 'Ali AS kerana Allah menjadikannya ('Ali AS) di dalam ayat ini nafs Muhammad SAW (diri Muhammad itu sendiri).

Demi Allah sesungguhnya itu adalah keistimewaan yang besar yang dikhususkan oleh Allah SWT kepada mereka dan tidak ada orang lain selain daripada mereka dari umat ini. Ibn Hajr telah menyebutkannya di dalam al-Sawa'iq al-Muhriqah di dalam bab kesebelas riwayat daripada al-Dar al-Qutni bahawa 'Ali di majlis Syura ('Umar) telah berhujah dengan menyatakan: Aku menyeru kalian dengan nama Allah adakah kalian seorang yang lebih hampir kepada Rasulullah dari segi kekeluargaan selain daripadaku? Dan siapakah yang telah dijadikan dirinya oleh beliau seperti dirinya sendiri? Anak-anaknya seperti anak-anaknya dan wanita-wanitanya seperti wanita-wanitanya selain daripadaku? Mereka menjawab: Allahuma la. Wahai Tuhanku! Tidak ada seorang pun selain daripada anda sekeluarga. Seorang penyair yang memuji Imam 'Ali AS mengemukakan syairnya:

Dia di dalam ayat al-Tabahul adalah diri Nabi sendiri
Tiada selain daripadanya ('Ali) yang dimaksudkan dengannya.

Kemudian hadith al-Mubahalah adalah masyhur dan disebutkan oleh Ahli Tafsir, Hadith dan Sirah. Mereka menulis peristiwa itu pada tahun kesepuluh Hijrah iaitu tahun Mubahalah. Fakhruddin al-Razi di dalam Mafatih al-Ghaib berkata: Ketahuilah, sesungguhnya riwayat ini adalah seperti disepakati kesahihannya di kalangan Ahli-ahli Tafsir, Hadith dan lain-lain.

Al-Zamakhsyari di dalam al-Kasysyaf mengenai ayat al-Mubahalah berkata: Ianya diriwayatkan manakala Rasulullah SAW menyeru Kristian Najran untuk bermubahalah, mereka berkata: Kami akan pulang dan kami akan membuat keputusannya. Manakala mereka pergi, mereka berkata kepada 'Aqib seorang yang pintar mereka, wahai hamba al-Masih apa pandangan anda? Dia menjawab: Demi Allah sesungguhnya kalian telah mengetahui bahawa sesungguhnya Muhammad adalah seorang Nabi yang diutuskan. Dia telah mendatangi kalian dengan keterangan daripada Tuhan kalian. Demi Allah tidak ada satu kaumpun yang pernah bermubahalah dengan seorang Nabi sehingga yang kecil dan besar mereka dapat hidup. Sekiranya kalian lakukan, nescaya kalian akan binasa. Dan sekiranya kalian enggan bermubahalah maka dia akan membiarkan agama kalian dan kalian kekal dengan agama kalian. Lantaran itu ucaplah selamat tinggal kepada lelaki itu dan kembalilah ke tempat kalian.

Maka merekapun datang kembali menemui Rasulullah SAW pada ketika itu beliau sedang mendukung Husain, memegang tangan Hasan, Fatimah berjalan di belakangnya dan 'Ali di belakang Fatimah AS. dan bersabda:Tidakkah aku telah menyeru kalian maka berimanlah. Lalu Bisyop Najran menjawab: Wahai kaum Nasara! Sesungguhnya aku sedang melihat kepada muka-muka mereka, sekiranya Allah mahu menghilangkan bukit dari tempatnya, nescaya Dia akan menghilangkannya melalui kemuliaan muka-muka mereka. Justeru itu janganlah kalian bermubahalah, nanti kalian akan binasa, dan tidak tinggal lagi seorang Nasranipun di bumi ini hingga di Hari Kiamat. Mereka berkata: Wahai Abu Qasim, kami fikir kami tidak akan bermubahalah dengan anda sebaliknya kami mengakui anda di atas agama anda sementara kami kekal di atas agama kami. Nabi SAW menjawab:"Sekiranya, kalian enggan bermubalahah, maka masuklah Islam. Kalian akan dilayani dengan baik dan mendapat hak seperti mereka."

Lantas mereka menolaknya, kemudian beliau SAW bersabda: Aku melepaskan kalian. Mereka menjawab: Kami tidak mampu untuk memerangi Arab, justeru itu kami membuat perdamaian dengan anda supaya anda tidak memerangi kami, menakut-nakutkan kami dan memaksa kami supaya meninggalkan agama kami. Sebagai balasan kami akan memberikan kepada anda setiap tahun dua ribu Hillah, seribu pada bulan Safar, dan seribu pada bulan Rajab, dan tiga puluh baju besi biasa.

Maka beliau SAW mengadakan perdamaian dengan mereka dengan syarat-syarat tersebut. Beliau bersabda: Demi diriku di tangannya sesungguhnya kebinasaan telah jelas ke atas ahli Najran. Dan sekiranya mereka bermubahalah, nescaya mereka bertukar menjadi kera dan babi serta lembah ini menjadi api membakar mereka. Allah SWT akan melenyapkan Najran dan penduduk-penduduknya sekali sehingga burung yang hinggap di atas pokok." Manakala genap setahun mereka dibinasakan (kerana tidak menepati janji mereka).

Daripada 'Aisyah RD: Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar dengan meletakkan kain hitam di atasnya. Maka Hasan pun datang, lalu beliaupun memasukkannya, kemudian Husain maka beliau memasukkannya, kemudian Fatimah, kemudian 'Ali, lalu beliau membaca ayat at-Tathir (Surah al-Ahzab (33):33)"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan segala dosa dari kamu wahai Ahlu l-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

Ini menunjukkan tidak ada dalil yang lebih kuat daripada ini tentang kelebihan Ashab al-Kisa' AS. Aku berkata: Ianya suatu kemuliaan yang sejati dan penghormatan yang agung di mana Dia tidak akan mengurniakan seorangpun dengannya sebelum dan selepas mereka. Dan ketahuilah sesungguhnya hadith-hadith muktabar yang diriwayatkan adalah mutawatir tentang turunnya ayat ini mengenai Ahlu l-Bait AS, 'Ali, Fatimah, Hasan dan Husain AS. Ianya telah dicatat oleh Ahli-ahli Tafsir, Hadith dan Sirah. Semuanya mencatat peristiwa-peristiwa tahun kesepuluh Hijrah iaitu Tahun Mubahalah.

Di sini aku ingin mengemukakan kepada pembaca yang budiman, sebahagian daripada nama-nama para imam Ahlu s-Sunnah wal-Jama'ah yang menulis mengenai seperti berikut:

Muslim di dalam Sahihnya mengatakan bahawa Qutaibah bin Sai'd dan Muhammad bin 'Ubbad telah memberitahukannya kepada kami dengan lafaz yang hampir sama. Mereka berdua berkata: Hatim telah memberitahukan kami (iaitu anak lelaki Ismail) daripada Bakir bin Miswar daripada 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas daripada bapanya dia berkata: Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Sa'ad bahawa dia berkata: Apa yang menegah anda dari mencaci Abu Turab ('Ali AS)? Maka dia menjawab: Aku mengingati tiga perkara di mana Rasulullah SAW mengucapkan kepadanya. Justeru itu aku sekali-kali tidak akan mencacinya kerana jikalaulah aku mempunyai satu perkara sahaja adalah lebih aku cintai daripada segala nikmat; sehingga dia berkata: Manakala turun ayat al-Mubahalah: Maka katalah:"Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita-wanita kami dan wanita-wanita kamu." Maka Rasulullah SAW menyeru 'Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Dia bersabda: Allahumma Haula' Ahli (Wahai Tuhanku! Mereka itu adalah keluargaku).

Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya berkata:'Abdullah telah memberitahukan kami dia berkata:Bapaku memberitahuku dia berkata: Qutaibah bin Sa'id dan Hatim bin Isma'il telah memberitahukan kami daripada Bakir bin Mismar daripada Amir bin Saad daripada bapanya dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadanya: Dia berkata: Manakala turun ayat al-Mubahalah maka beliau SAW menyeru 'Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dan bersabda:Wahai Tuhanku, mereka itulah keluargaku.

Al-Tabari di dalam Jami' al-Bayan telah mengeluarkan banyak hadith-hadith mengenai ayat al-Mubahalah dengan saluran yang bermacam-macam daripada Zaid bin 'Ali al-Sudi, Qatadah, Thana bin Zaid dan daripada al-Yasykari.

Al-Suyuti di dalam al-Durr al-Manthur daripada Jabir dia berkata di akhirnya: Jabir berkata: Anfusa-nawa anfusa-kum (diri kami dan diri kamu):Rasulullah SAW dan 'Ali AS wa abnaa-na (anak-anak lelaki kami):Hasan dan Husain dan Nisaa-ana(wanita-wanita kami): Fatimah.

Al-Wahidi di dalam Asbab al-Nuzul berkata pada akhirnya:Sya'bi berkata: Abnaa-na (anak-anak lelaki kami):Hasan dan Husain dan Nisaa-na (wanita-wanita kami):Fatimah, Wa anfusa-na (diri-diri kami):'Ali bin Abi Talib AS.

Al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi' al-Mawaddah meriwayatkan bahawa 'Ali bin Abi Talib AS adalah nafs Rasulullah (diri Rasulullah sendiri) sejajar dengan nas tersebut.

Al-Syablanji di dalam Nur al-Absar menyatakan bahawa maksud Nisaa-na (wanita-wanita kami) ialah Fatimah, Abnaa-na (anak-anak lelaki kami) ialah Hasan dan Husain, Anfusa-nanafsu-hu dirinya sendiri dan diri 'Ali AS. (diri-diri kami) ialah

Muhibbudin al-Tabari di dalam Dhakha'ir al-'Uqba.
Al-Kanji al-Syafi'i di dalam Kifayah al-Talib
al-Hakim di dalam al-Mustadrak.
Abu Nu'aim di dalam Dala'il al-Nubuwwah.
al-Baghawi di dalam Ma'alim al-Tanzil.
Fakhruddin al-Razi di dalam Mafatih al-Ghaib.
Al-Dhahabi di dalam al-Talkhisnya.
Ibn al-Athir al-Jazari di dalam Usd al-Ghabah.
Sibt al-Jauzi di dalam Tadhkirah al-Huffaz.
Al-Qurtubi di dalam Jami' li Ahkam al-Qur'an.
Al-Baidhawi di dalam Anwar al-Tanzil.
Ibn Hajr al-'Asqalani di dalam al-Isabah.

Syaikh Muhammad bin Talhah al-Syafi'i di dalam Matalib al-Su'ul, menyatakan bahawa ayat al-Mubahalah telah diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah bahawa ianya diturunkan pada 'Ali, Fatimah, Hasan dan Husain AS.

Dan ramai lagi bilangan para imam Ahlu s-Sunnah yang aku tidak dapat menyebutkan nama mereka di dalam buku ini. Semuanya menegaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada lima manusia yang suci. Imam Bahrani telah menyatakan di dalam Ghayah al-Maram bahawa ayat ini telah diturunkan kepada 'Ali, Fatimah, Hasan dan Husain AS. melalui sembilan belas hadith menurut Ahlu s-Sunnah dan lima belas hadith menurut Syi'ah. Ayatullah al-Najafi telah menyebutkan nama-nama para ulama Ahlu s-Sunnah yang menyatakan bahawa ayat al-Mubahalah diturunkan kepada lima manusia yang suci di dalam Ta'liqatuhu 'Ala Ihqaq al-Haq.

Justeru itu aku membuat kesimpulan bahawa khalifah yang wajib selepas Rasulullah SAW ialah 'Ali bin Abi Talib AS kerana 'Ali di dalam ayat tersebut ialah nafs Muhammad SAW. Dengan ilmunya, akhlaknya, kemuliaannya, keberaniannya, lemah lembutnya, kasihan belasnya terhadap orang-orang yang lemah, garangnya terhadap orang yang zalim dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah selain daripada kenabian, bersandarkan sabda Nabi SAW maksudnya:"Anda di sisiku sepertilah kedudukan Harun di sisi Musa hanya tiada Nabi selepasku." Lantaran itu seorangpun tidak harus mendahuluinya kerana 'mendahuluinya' sepertilah mendahului Rasulullah SAW. Oleh itu berwaspadalah anda dan insaflah wahai pembaca yang budiman.

(Ahlul-Baitku/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kamis, 17 Agustus 2017

Surat 11


Instruksi kepada Kontingen untuk Menghadapi Musuh [1]

Ketika Anda maju kepada musuh atau ia maju kepada Anda, kedudukan pasukan Anda harus berada dekat pada tanah tinggi atau di tepi ujung perbukitan atau pada tikungan sungai, agar ia dapat menjadi pertolongan dan tempat kembali bagi Anda. Pertarungan Anda haruslah dari satu sisi atau dua sisi. Tempatkan penjaga pada puncak-puncak bukit dan sisi-sisi yang tinggi dari tanah tinggi agar musuh tak dapat mendekati Anda dari suatu tempat, baik dalam bahaya atau aman. Dan ketahuilah bahwa baris depan suatu tentara merupakan mata mereka, dan mata tentara baris depan itu adalah para pemberitahu mereka. Hati-hatiah terhadap kecerai-beraian. Apabila Anda berhenti, berhentilah bersama-sama, dan bila Anda bergerak, bergeraklah bersama-sama. Bilamana malam tiba, tempatkan enam tombak dalam suatu lingkaran dan janganlah tidur kecuali sekadar tidur tak lelap sebentar. •


Referensi::

[1] Ketika Amirul Mukminin (as) menempatkan Ziyad ibn Nadhr al-Hâritsî dan Syuraih ibn Ham al-Hâritst memimpin kontingen-kontingen yang terdiri dari delapan ribu dan empat ribu orang di perkemahan Nukhailah dan memerintahkan mereka untuk maju ke Suriah, timbul suatu perselisihan di antara mereka tentang pangkat mereka. lalu mereka memberitahukannya kepada Amirul Mukminin dan menulis surat mengadukan halnya masing-masing. Sebagai jawaban, Amirul Mukminin menulis surat bahwa bilamana mereka bergabung dalam perjalanan, maka pimpinan seluruh pasukan berada di tangan Ziyad ibn Nadhr, dan apabila mereka berpisah maka masing-masing memimpin pasukan yang telah ditetapkannya sebelumnya.

Dalam surat ini Amirul Mukminin juga menulis untuk mereka beberapa instruksi tertentu. Di sini Sayid Radhi hanya mencatat bagian yang berisi instruksi-instruksi. Instruksi-instruksi ini tidak hanya berguna untuk mengetahui strategi pertempuran masa itu, tetapi manfaal dan pentingnya untuk mengetahui prinsip-prinsip pertempuran yang di masa kini pun tak tersangkal. Menurut instruksi ini, dalam pertarungan melawan musuh, pasukan harus berkemah dekat puncak-puncak bukit dan kelokan sungai, karena secara itu bagian rendah sungai akan berperan sebagai kubu dan puncak-puncak gunung akan menjadi tembok benteng, dan dengan demikian, akan menimbulkan rasa aman dari sisi-sisi itu ketika menghadapi musuh di sisi lain. Kedua, serangan harus dari satu sisi atau paling-paling dari dua sisi, karena dengan distribusi dari seluruh pasukan pada beberapa front pasti akan timbul kelemahan. Ketiga, para penjaga harus ditempatkan di tempat tinggi dan puncak-puncak bukit sehingga mereka dapat memberi peringatan sebelum adanya serangan. Kadang-kadang terjadi bahwa ketimbang menyerang dari sisi yang diperkirakan, musuh menyerang dari sisi lain. Apabila para penjaga ditempatkan di tempat-tempat ketinggian, mereka dapat mendeteksi musuh dari debu yang beterbangan yang nampak dari jauh. Untuk menjelaskan pentingnya aspek instruksi ini Ibn Abil Hadid (dalam Syarh Nahjul Balâghah, XV, h. 91) mencatat suatu insiden historis. Ketika Qahthabah ibn Syabib ath-Tha'i berkemah di sebuah desa setelah meninggalkan Khurasan, dia dan Khalid ibn Barmak pergi duduk di puncak suatu tanah tinggi di dekai situ. Tak lama kemudian Khalid melihat kelompok rusa berlarian dari hutan. Ketika melihat hal itu, ia berkata kepada Qahthabah, "Hai komandan, bangkit dan umumkan pada tentara supaya segera berbaris dan menyiapkan senjata." Mendengar ini Qahthabah kaget dan setelah melihat ke sana ke mari, ia berkata, "Saya tidak melihat musuh di mana pun." la menjawab, "Hai Amir, sekarang tak ada waktu luang untuk bercakap-cakap. Anda lihat rusa-rusa itu pada lari menuju ke arah tempat penduduk dan meninggalkan tempat tinggal mereka. Itu berarti bahwa tentara musuh sedang berjalan di belakangnya." Maka ia pun memerintahkan tentaranya untuk bersiap. Segera setelah tentaranya bersiap, bunyi derap kaki kuda kedengaran dan sejenak kemudian musuh pun menyerang. Karena sempat bersiap untuk pertahanan, mereka lawan musuh itu dengan sepenuh kekuatan. Sekiranya Khalid tidak di ketinggian dan tidak bertindak bijaksana, musuh akan berhasil menyerang secara mendadak dan memusnahkan mereka. Keempat, para pengintai harus disebarkan di sana sini supaya mereka memperingatkan gerakan-gerakan dan maksud musuh dan dengan begitu rencana musuh dapat dipatahkan. Kelima, bahwa bilamana sedang berkemah atau melakukan perjalanan, tentara harus bersama-sama agar musuh tidak menyerang pasukan yang dalam keadaan tercerai berai. Keenam, di malam hari penjaga malam harus dibentuk dengan menetapkan tombak di tanah sehingga apabila musuh menyerang di malam hari mereka dapat segera bersiap untuk bertahan dengan mengambit senjata dan apabila musuh menghujankan panah hal itu pun dapat ditangkis. Ketujuh, tidur nyenyak harus dielakkan agar Anda tetap waspada akan mendekatnya musuh yang mungkin akan membinasakan Anda sebelum Anda siap.

(Nahjul-Balaghah/Al-Mujtaba/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Surat 10


Kepada Mu'awiah

Apa yang akan Anda lakukan apabila pakaian duniawi di mana Anda terbungkus ini disingkirkan dari Anda? Dnnia menarik Anda dengan perhiasannya dan menipu Anda dengan kesenangannya. la memanggil Anda dan Anda menyambutnya. la menumpin Anda dan Anda mengikutinya. la memerintah Anda dan Anda menaatinya. Tak lama lagi pemberitahu akan memberitahukan kepada Anda tentang hal-hal yang terhadapnya tak akan ada perisai (untuk melindungi Anda). Oleh kerena itu menjauhlah dari urusan ini, perhatikanlah tanggung jawab (pada Hari Pengadilan), bersiap-siaplah untuk kematian yang segera akan menyusul Anda, dan janganlah memberikan telinga Anda kepada orang-orang yang telah tersesat. Apabila Anda tak berbuat demikian, saya akan mengingatkan Anda tentang segala yang telah Anda lupakan, karena Anda lelaki yang hidup dalam keenakan dan kemewahan. [1] Iblis telah mengambil Anda dalam cengkeramannya, telah mengamankan keinginan-keinginannya dalam diri Anda dan telah mengambil kekuasaan penuh atas Anda seperti jiwa dan darah Anda.

Hai, Mu'awiah! Sejak kapan Anda semua menjadi pelindung rakyat dan wali urusan manusia tanpa suatu langkah maju atau keutamaan yang menonjol. Kami memohon perlindungan Allah terhadap menimpanya malapetaka sebelumnya, dan saya peringatkan Anda agar Anda tidak terus tertipu oleh hawa nafsu dan penampilan Anda menjadi lain dari batin Anda.

Anda telah memanggilnya untuk berperang. Lebih baik meninggalkan rakyat di satu sisi, keluarlah menghadapi saya, dan bebaskan kedua pihak dari berperang supaya dapat diketahui siapa di antara kita yang mempunyai hati berkarat dan mata yang bertutup. Saya adalah Abul Hasan yang telah membunuh kakek, [2] saudara, [3] dan paman Anda [4] dengan mencencang mereka di Hari Badr. Pedang yang sama itu ada pada saya, dan saya menghadapi lawan saya dengan hati yang sama. Saya tidak mengubah agama atau mengada-adakan seorang nabi baru. Saya sesungguhnya (sedang melangkah) pada jalan yang sama yang dengan sengaja telah Anda tinggalkan (pada mulanya) kemudian (anda) terima secara terpaksa. Anda mengira Anda telah keluar mencari pembalasan dendam atas darah 'Utsman. Sesungguhnya Anda tahu bagaimana darah 'Utsman tertumpah. Apabila Anda hendak membalaskan dendamnya, balaskanlah di sana. Seakan-akan saya melihat bahwa bilamana peperangan sedang memotong Anda dengan gigi-giginya Anda menjerit seperti unta yang menjerit di bawah beban berat. Dan seakan-akan saya melihat pihak Anda bingung oleh serangan pedang yang tak berkepumsan, terjadinya maut dan jatuhnya tubuh satu demi satu, memanggil saya kepada Al-Qur’an [5] walaupun mereka sendiri entah kafir, penolak kebenaran atau pelanggar baiat, untuk menyumpahkannya. •


Referensi:

[1] Ini merujuk kepada ayat,

Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, 'Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya'." (QS. 34:34)

[2] Utbah ibn Rabî’ah.

[3] Hanzhalah ibn Abu Sufyan.

[4] Walid ibn 'Utbah.

[5] Ramalan Amirul Mukminin ini adalah tentang Perang Shiffin. Di sini ia telah menggambarkannya secara keseluruhan dalam ungkapan yang simpel. Demikianlah, di satu sisi Mu'awiah bingung karena serangan orang Iraq dan sedang berpikir untuk melarikan diri, di sisi lain tentaranya sedang berteriak-teriak di bawah ancaman kematian yang konstan; dan akhirnya, ketika tak ada jalan untuk melarikan diri, mereka mengangkat mashaf Al-Qur'an di ujung tombak sambil berseru meminta perdamaian. Dengan rekayasa ini, orang-orang yang tersisa itu menyelamatkan nyawanya. Ramalan itu tak dapat diatributkan pada imajinasi, terkaan, atau penarikan kesimpulan dari kejadian-kejadian. dan tak dapat pula detail-detail ini ditegaskan oleh kecerdasan atau pemikiran yang menjangkau jauh. Yang dapat mengungkapkannya hanyalah orang yang sumber-sumber informasinya adalah lidah Nabi (saw) sendiri yang berdasarkan wahyu atau karena inspirasi Ilahi.

(Nahjul-Balaghah/Al-Mujtaba/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Surat 9


Kepada Mu'awiah

Kaum kami (Quraisy) memutuskan untuk membunuh Nabi kami dan memusnahkan akar kami. [1] Mereka menciptakan kecemasan-kecemasan bagi kami, berperilaku kasar kepada kami, menolak bagi kami kemudahan hidup, menempatkan kami pada ketakutan, memaksa kami berlindung di gunung yang kasar, dan menyalakan api peperangan terhadap kami.

Kemudian Allah memberikan kepada kami tekad untuk melindungi agama-Nya, dan membela kehormatan-Nya. Kaum mukmin di antara kami mengharapkan ganjaran (Ilahi) darinya, dan kaum kafir di antara kami memberikan dukungan karena kekerabatan. Orang-orang yang menerima Islam dari antara orang Quraisy berada jauh dari kesusahan di mana kami terlibat, karena suatu janji yang melindungi mereka, atau karena suku yang akan bangkit mendukung mereka. Karena itu mereka selamat dari pembunuhan. Menurut sunah Nabi (saw), bilamana pertempuran menjadi sengit dan orang-orang mulai kehilangan pijakan, beliau mengirimkan ke depan para anggota keluarganya dan, melalui mereka, melindungi para sahabat beliau dari serangan pedang dan tombak. Secara ini 'Ubaidullah ibn Hârits, terbunuh pada Hari Badr. Hamzah (ibn 'Abdul Muththalib) pada hari Uhud, dan Ja'far (ibn Abi Thalib) pada hari Mu'tah. Satu orang lagi, yang dapat saya sebutkan namanya apabila saya mau, berhasrat mencari kematian syahid sebagaimana mereka, tetapi kematian mereka mendekat sementara kematiannya belum mendekat.

Betapa anehnya bahwa saya dikelompokkan dengan orang yang tak pernah menunjukkan kecepatan langkah seperti saya dan tidak pula ia mempunyai reputasi baik atas suatu prestasi seperi prestasi saya, kecuali ia mengakui sesuatu yang tidak saya ketahui dan saya kira Allah pun tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, segala pujian hanya bagi Allah semata-mata

Mengenai permintaanmu untuk menyerahkan kepadamu para pembunuh 'Utsman, saya telah memikirkan urusan ini dan saya tak mendapatkan bahwa penyerahan mereka kepadamu atau kepada seseorang lain adalah mungkin bagi saya. Demi hidupku, apabila engkau tidak berhenti dari cara-caramu yang batil serta tindakan-tindakan yang memecah-belah, engkau pasti akan mengetahui mereka. Tak lama lagi mereka akan mencarimu dan tidak akan merepotkanmu untuk mencari mereka di bumi, laut, gunung atau padang. Tetapi pencarian ini akan menyakitkan bagimu, dan kunjungan mereka tidak akan memberikan kebahagiaan bagimu. Salam bagi orang yang berhak atasnya. •


Referensi:

[1] Ketika Nabi (saw) diperintahkan Allah untuk menyeru manusia beriman kepada Allah Yang Esa, kekuatan-kekuatan kafir dan pembangkang bangkit untuk menghalangi Kebenaran, dan suku Quraisy bertekad untuk memadamkan suara ini melalui penekanan dan kekerasan. Cinta kepada dewa-dewa mereka demildan keras di dalam hati kaum kafir itu sehingga mereka tidak bersedia mendengarkan sepatah kata pun yang menentangnya. Gagasan tentang Satu Tuhan cukuplah untuk membangkitkan hawa nafsu mereka. Lagi pula mereka dipaksa mendengarkan kata-kata tentang para berhala mereka, yang sebenamya tidak lebih baik dari batu-batu tak bernyawa. Ketika mereka melihat prinsip-prinsip dan kepercayaan mereka terancam bahaya, mereka meinpersiapkan diri untuk mengganggu Nabi dan bersedia menggunakan segala cara untuk itu. Mereka menyusun rencana untuk menimpakan bencana kepada Nabi sehingga tak mungkin beliau melangkah keluar rumah. Orang-orang yang menerima Islam di masa itu pun harus menghadapi cobaan yang terus-menerus. Misalnya, kaum mukmin itu sering dibaringkan di tanah di bawah terik matahari dan dipukuli sampai pingsan. Ketika penganiayaan orang Quraisy sudah sampai sejauh itu, Nabi (saw) mengizinkan mereka meninggalkan Makkah lalu hijrah ke Etiopia pada tahun kelima kenabian beliau. Kaum Quraisy mengikuti mereka ke sana pula, tetapi penguasa Etiopia tak mau menyerahkan kaum pengungsi itu kepada mereka, dan keadilan penguasa Etiopia tak memberikan kesempatan kepada kaum Quraisy untuk mengganggu para pengungsi itu. Di sisi lain dakwah Nabi terus berlanjut, dan magnet dan pengaruh Kebenaran pun menghasilkan efeknya. Orang-orang terkesan oleh ajaran dan kepribadian beliau dan datang ke rangkulannya, yang menimbulkan perasaaa sangat cemas di kalangan Quraisy yang berusaha menghentikan pengamh dan kekuatannya yang terus meningkat. Ketika mereka gagal dalam hal ini, mereka memutuskan segala hubungan dengan Bani Hasyim dan Bani 'Abdul Muththalib, tak boleh mengadakan hubungan sosial, tak boleh mengadakan transaksi jual beli dengan mereka, untuk memaksa mereka melepaskan dukungannya kepada Nabi, agar kaum kafir dapat mengurusi beliau sesuka hati mereka. Mereka mengadakan suatu kesepakatan bersama dan dibuatkanlah satu dokumen tentang hal itu. Setelah kesepakatan itu, walaupun tempatnya sama dan penduduknya pun sama, namun Bani Hasyim di setiap penjuru menjadi terasing seakan-akan mereka tidak dikenal. Sekalian kaum Quraisy kafir memalingkan wajah dan menghindari setiap pertemuan dan kontak. Dalam keadaan itu ada kekhawatiran kalau-kalau Nabi diserang secara mendadak di suatu tempat di luar kota. Karena itu mereka terpaksa mencari perlindungan di suatu tempat yang dinamakan Syi'b Abu Thalib. Pada tahap ini anggota Bani Hasyim yang belum menerima Islam ikut serta menanggung pengucilan itu karena kesatuan silsilahnya dan memberikan pembelaan di saat perlu, sementara orang-orang yang telah menerima Islam, seperti Hamzah dan Abd Thalib, aktif melindungi Nabi karena kewajiban agamawi. Terutama Abu Thalib, yang telah menyerahkan semua kesenangan dan kemudahan hidupnya. la melewatkan siang hari dengan menghibur Nabi dan di malam hari mereka bergiliran menggunakan tempat tidur; apabila Nabi menggunakan suatu tempat tidur di suatu malam, malam berikutnya 'Ali disuruh tidur di tempat tidur itu, sehingga bila seseorang menyerang, maka 'Ali yang akan menanggung pukulannya yang terberat.

Itu masa pengucilan dan kesulitan besar bagi Bani Hasyim. Apabila mereka dapat beroleh daun-dauanan, cukuplah itu untuk dimakan; apabila tidak maka mereka harus menahan lapar. Dalam waktu tiga tahun dalam kesulitan ini Zubair ibn Abi Umayyah, Hisyam ibn 'Amr, Muth'im ibn 'Adi, Abul Bukthuri al-'Ash dan Zam'ah ibn Aswad mengusulkan agar kesepakatan itu dihapus. Untuk membahas masalah ini para sesepuh Quraisy beisidang di Ka'bah. Sebelum keputusan diambil, Abu Thalib keluar dari syi'b itu lalu bergabung dengan mereka. la berkata kepada mereka, "Kemanakan saya mengatakan kepada saya bahwa surat dokumen di mana kesepakatan itu ditulis telah dimakan rayap dan tak ada sisanya kecuali nama Allah. Ambillah dokumen itu dan lihatlah. Apabila ia benar, maka Engkau harus melepaskan kesepakatan itu; dan apabila ia salah, maka saya bersedia menyerahkannya kepada kalian." Dokumen itu pun diambil dan diperiksa. Kenyataannya benar, selain kata-kata "dengan nama-Mu, ya Tuhanku", yang dituliskan di awal dokumen itu, semua tulisannya telah habis dimakan rayap. Melihat hal ini, Muth'im ibn 'Adi merobek dokumen itu dan dengan demikian maka kesepakatan itu dihapus. Akhirnya Bani Hasyim terlepas dari kehidupan teraniaya dan kesengsaraan; tetapi bahkan setelah itu pun tak ada perubahan dalam perilaku kaum kafir terhadap Nabi; malah permusuhan dan kebencian mereka kepada beliau demikian mengeras sampai mereka memikirkan untuk merenggut nyawanya, yang mengakibatkan peristiwa besar Hijrah. Pada kejadian itu Abu Thalib telah meninggal, namun 'Ali mewakilinya dengan berbaring di tempat tidur Nabi, sesuai gagasan Abu Thalib untuk melindungi nyawa Nabi.

Walaupun kejadian-kejadian itu bukan tidak diketahui Mu'awiah, namun dengan mengisahkan kembali perbuatan-perbuatan para pendahulunya Amuul, Mukminin bermaksud membangkitkan ruh dengkinya. Oleh karena itu perhatiaanya ditarik kepada kesulitan yang ditimpakan kepada Nabi dan para penganut, beliau oleh kaum Quraisy dan Bani 'Abdu Syams agar ia dapat melihat masing-masing pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan dan menyadari apakah ia sendiri sedang melangkah di jalan benar atau hanya mengikuti jalan nenek moyangnya.

(Nahjul-Balaghah/Al-Mujtaba/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Surat 8


Kepada Jarîr ibn 'Abdullah al-Bajalî ketika Amirul Muknunin Mengutusnya kepada Mu'awiah (dan Kembalinya Tertunda)

Kemudian daripada itu, ketika Anda menerima surat saya ini, mintalah Mu'awiah mengambil keputusan terakhir dan mengikuti jalan yang tegas. Kemudian, mintalah kepadanya untuk memilih peperangan yang mengasingkannya dari rumah, atau ketaatan. Apabila ia memilih perang, maka tinggalkanlah dia, tetapi apabila ia memilih perdamaian, dapatkanlah baiatnya. Wasalam. •


(Nahjul-Balaghah/Al-Mujtaba/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Surat 7


Kepada Mu'awiah

Saya telah menerima dari Anda suatu paket nasihat yang tak berhubungan dan surat yang berbumbu. Anda telah menulisnya karena kesesatan Anda dan mengirimkannya karena tidak adanya kebijaksanaan. Inilah surat dari seorang lelaki yang tiada cahaya yang akan menunjukkan kepadanyajalan, dan tak ada pula pemimpin untuk memandunya pada jalan yang benar. Nafsu mendorongnya, dan ia menyambutnya. Kesesatan membimbing dia, dan ia mengikutinya. Akibatnya, ia mulai berbicara kosong dan menjadi tersesat dengan sembrono.


Bagian dari Surat yang Sama

Karena, baiat adalah sekali untuk semua. (Baiat) itu tidak terbuka untuk dipertimbangkan kembali dan tak ada pula ruang untuk proses pemilihan baru. Orang yang tinggal di luarnya dianggap mengecam Islam, sementara orang yang berbicara putar balik atasnya adalah munafik. •

(Nahjul-Balaghah/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Surat 6


Kepada Mu'âwiah (ibn Abi Sufyân)

Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kepada Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman telah membaiat kepada saya atas dasar yang sama di mana mereka membaiat kepada mereka. [1] (Atas dasar ini) orang yang hadir tidak mempunyai pilihan (untuk mempertimbangkan), dan orang yang tak hadir tidak berhak untuk menolak; dan suatu musyawarah dibataskan pada Muhajirin dan Anshar. Apabila mereka menyetujui seorang individu dan mengambilnya sebagai pemimpin (khalifah), hal itu dianggap bermakna keridhaan Allah. Apabila seseorang menjauh dengan jalan keberatan atau menuntut perubahan, mereka akan mengembalikannya kepada posisi dari mana ia menjauh. Apabila ia menolak, mereka akan memeranginya karena mengikuti jalan yang lain dari jalan kaum mukmin, dan Allah menempatkannya kembali (ke asal) dari mana ia melarikan diri. Demi hidupku, hai Mu'awiah, apabila engkau melihat dengan akalmu tanpa nafsu, maka engkau akan mendapatkan saya orang yang paling tak berdosa dari semua berkaitan dengan darah 'Utsman, dan tentulah engkau akan melihat bahwa saya dalam keadaan terkucil darinya, kecuali apabila engkau menyembunyikan apa yang sangat terbuka bagimu. Maka engkau boleh melakukan keberangan (pada saya) sesuka hatimu. Wasalam. •


Referensi:

[1] Ketika penduduk Madinah secara serempak membaiat kepada Amirul Mukminin, Mu'awiah menolaknya karena ia melihat bahaya yang mengancam kekuasaannya sendiri; dan untuk menandingi kekhalifahan Amirul Mukminin ia membuat dalih bahwa baiat itu tidak diberikan secara bulat dan oleh karena itu, harus ada pemilihan umum. Padahal sejak awalnya proses pemilihan khalifah dimulai adalah akibat dari situasi sesaat. Tak ada pemilihan umum sehingga hal itu tak dapat dikatakan hasil pemilihan rakyat. Namun hal itu dipaksakan kepada rakyat dan dianggap sebagai keputusan mereka. Sejak waktu itu telah menjadi prinsip bahwa orang yang dipilih oleh para pemuka Madinah dianggap mewakili seluruh dunia Islam dan tak seorang pun boleh mempertanyakannya, apakah ia hadir pada saat pemilihan atau tidak. Bagaimanapun, setelah mapannya prinsip itu, Mu'awiah tak berhak mengusulkan pemilihan ulang atau menolak baiat. Pada praktiknya ia sendiri telah mengakui para khalifah sebelumnya yang telah ditetapkan oleh orang-orang penting Madinah. Itulah sebabnya, maka ketika merasa bahwa pemilihan ini tak sah dan menolak pembaiatan itu, Amirul Mukminin menunjukkan kepadanya cara pemilihan yang telah diakui itu dan menuntaskan argumen dengan dia. Metode itu yang dikenal sebagai berargumentasi dengan lawan atas dasar premis-premis lawan yang salah sehingga menghabisi argumennya. Amirul Mukminin sama sekali tak pemah menyatakan bahwa musyawarah dengan para sesepuh ataupun pemilihan rakyat umum adalah tolok ukur bagi absahnya kekhalifahan. Bila demikian, maka sehubungan dengan kekhalifahan sebelumnya yang dianggap berdasarkan kesepakatan suara Muhajirin dan Anshar, ia akan sudah memandang kesepakatan sebagai wewenang yang baik dan memandangnya sebagai absah; tetapi penolakannya atas baiat sejak awal mula (pemilihan khalifah pertama), yang tak tersangkal oleh siapa pun, merupakan bukti bahwa ia tidak memandang cara yang dibuat-buat itu sebagai tolok ukur absahnya kekhalifahan. Itulah sebabnya maka ia selalu terus menekankan kasusnya sendiri untuk jabatan khalifah yang telah dikukuhkan atas dasar hadis Nabi. Namun, menyatakan demikian kepada Mu'awiah berarti membuka pintu tanyajawab. Oleh karena itu maka ia berusaha meyakinkannya dengan premis-premis dan kepercayaan Mu'awiah sendiri sehingga tak ada ruang untuk penafsiran atau untuk membingungkan hal itu; sesungguhnya tujuan Mu'awiah adalah untuk menunda hal itu sampai wewenangnya beroleh dukungan.

(Nahjul-Balaghah/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Commet Facebook Umum ABNS

 
Copyright © 2014 AHLUL BAIT NABI SAW Powered By AHLUL BAIT NABI SAW.