BREAKING NEWS

AHLUL BAIT NABI SAW: KESAKSIAN-KESAKSIAN AHLUS SUNNAH, SMS +6281809556588

Sabtu, 06 Mei 2017

Hadis " Kitab Allah dan Itrah Ahlul Bait" di Dalam Rujukan Ahlus Sunnah


Oleh: Syeikh Muhammad Mar’i al-Amin al-Antaki (Ulama dan mufti Suriah)

Pada pembahasan yang lalu, telah jelas bagi Anda tentang kelemahan hadis "berpegang kepada sunah", yang dianggap sebagai pilar utama bagi tegak berdirinya bangunan mazhab Ahlus Sunnah. Inilah yang menyebabkan kenapa para ulama mereka sedemikian bersungguh-sungguh menyembunyikan riwayat "Kitab Allah dan 'itrahku", dan menyebarkan hadis "Kitab Allah dan sunahku", sehingga melekat ke dalam benak masyarakat sedemikian rupa, sampai derajat manakala saya menyebutkan hadis "'itrah" kepada jamaah mana pun juga tampak keheranan pada wajah-wajah mereka.

Oleh karena itu, pada pasal ini saya ingin —supaya sempurna hujjah— membuktikan hadis "'itrah" dari kitab-kitab Ahlus Sunnah dengan seluruh jalannya, dan inilah rinciannya:


SANAD HADIS

Jumlah Perawi Dari Kalangan Sahabat

Hadis ini telah mencapai derajat mutawatir dari sekumpulan sahabat, dan inilah sebagian nama-nama mereka:
1. Zaid bin Arqam.
2. Abu sa'id al-Khudri.
3. Jabir bin Abdullah.
4. Hudzaifah bin Usaid.
5. Khuzaimah bin Tsabit.
6. Zaid bin Tsabit.
7. Suhail bin Sa'ad.
8. Dhumair bin al-Asadi,
9. 'Amir bin Abi Laila (al-Ghifari).
10. Abdurrahman bin 'Auf.
11. Abdullah bin Abbas.
12. Abdullah bin Umar.
13. 'Uday bin Hatim.
14. 'Uqbah bin 'Amir.
15. Ali bin Abi Thalib.
16. Abu Dzar al-Ghifari.
17. Abu Rafi'.
18. Abu Syarih al-Khaza'i.
19. Abu Qamah al-Anshari.
20. Abu Hurairah.
21. Abu Hatsim bin Taihan.
22. Ummu Salamah.
23. Ummu Hani binti Abi Thalib.
24. Dan banyak lagi laki-laki dari kalangan Quraisy.


Jumlah Perawi Dari Kalangan Thabi'in

Penukilan hadis ini juga telah mencapai tingkatan mutawatir pada jaman tabi'in, dan inilah sebagian dari para tabi'in yang menukil hadis "Kitab Allah dan 'itrahku":
1. Abu Thufail 'Amir bin Watsilah.
2. 'Athiyyah bin Sa'id al-'Ufi.
3. Huns bin Mu'tamar.
4. Harits al-Hamadani
5. Hubaib bin Abi Tsabit.
6. Ali bin Rabi'ah.
7. Qashim bin Hisan.
8. Hushain bin Sabrah.
9. 'Amr bin Muslim.
10. Abu Dhuha Muslim bin Shubaih.
11. YahyabinJu'dah.
12. Ashbagh bin Nabatah.
13. Abdullahbin Abirafi'.
14. Muthalib bin Abdullah bin Hanthab.
15. Abdurrahman bin Abi sa'id.
16. Umar bin Ali bin Abi Thalib.
17. Fathimah binti Ali bin Abi Thalib.
18. Hasan bin Hasan bin bin Ali bin Abi Thalib.
19. Ali Zainal Abidin bin Husain, dan yang lainnya.


Jumlah Para Perawi Hadis Ini Pada Tiap-Tiap Abad

Adapun orang yang meriwayatkan hadis ini sesudah jaman sahabat dan tabi'in, dari kalangan ulama umat, para penghafal hadis dan para imam terkenal selama berabad-abad, bukanlah suatu jumlah yang dapat kami sebutkan nama dan riwayat mereka satu persatu. Sekelompok para ulama dan peneliti telah menghitung jumlah mereka, dan untuk lebih rincinya silahkan Anda merujuk kepada kitab 'Abagat al-Anwar, juz pertama dan kedua.

Pada kesempatan ini saya mencukupkan diri dengan hanya menyebutkan jumlah mereka pada setiap tingkatan masa, dari abad kedua hingga abad keempat belas:
• Abad kedua: Jumlah perawi sebanyak 36 orang.
• Abad ketiga: Jumlah perawi sebanyak 69 orang.
• Abad keempat: Jumlah perawi sebanyak 38 orang.
• Abad kelima: Jumlah perawi sebanyak 21 orang.
• Abad keenam: Jumlah perawi sebanyak 27 orang.
• Abad ketujuh: Jumlah perawi sebanyak 21 orang.
• Abad kedelapan: Jumlah perawi sebanyak 24 orang.
• Abad kesembilan: Jumlah perawi seabanyak 13 orang.
• Abad kesepuluh: Jumlah perawi sebanyak 20 orang.
• Abad kesebelas: Jumlah perawi sebanyak 11 orang.
• Abad kedua belas: Jumlah perawi sebanyak 18 orang.
• Abad ketiga belas: Jumlah perawi sebanyak 12 orang.
• Abad keempat belas: Jumlah perawi sebanyak 13 orang.

Dengan begitu jumlah para perawi hadis dari abad ketiga hingga abad keempat belas semuanya berjumlah 323 orang. Perhatikanlah ini!

(Ahlulbaytku/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Ditulis Oleh : Unknown ~ Pada Sabtu, 06 Mei 2017

Terimakasih atas kunjungan Anda serta kesediaan Anda membaca artikel kami yang berjudul Hadis " Kitab Allah dan Itrah Ahlul Bait" di Dalam Rujukan Ahlus Sunnah. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar. Anda dipersilakan copy paste berita ini dengan mencantumkan url sumber : http://ahlulbaitnabisaw.blogspot.com/2017/05/hadis-kitab-allah-dan-itrah-ahlul-bait.html

Posting Komentar

Commet Facebook Umum ABNS

 
Copyright © 2014 AHLUL BAIT NABI SAW Powered By AHLUL BAIT NABI SAW.